ESG en SFDR beleid

ESG beleid
In het verwervingsproces van deelnemingen let MGF scherp op ESG-aspecten. Zo investeren we bij voorkeur alleen in ondernemingen die hechten aan duurzaamheid, medewerkers een veilige werkplek met goede arbeidsvoorwaarden bieden en een heldere aansturing hebben.

We beseffen ons terdege dat we steeds samen met onze mede-aandeelhouder(s) prioriteiten moeten stellen en dat een perfect uitgevoerd ESG-beleid soms wat langer duurt.

We blijven echter onverminderd van mening dat ESG continu op de agenda moet staan. We geloven dat de ondernemingen die serieus bezig zijn met ESG hun continuïteit verbeteren en een concurrentievoordeel kunnen opbouwen.

De verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Verordening (EU) 2019/2088, “Sustainable Finance Disclosure Regulation”, “SFDR” of “de Verordening”) is op 10 maart 2021 in werking getreden. De Verordening verplicht fondsbeheerders zoals Vancor & VancorD B.V. (“Fondsbeheerders”) met een AIFMD-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten om informatie te verstrekken met betrekking tot (onder meer) de integratie van duurzaamheidsrisico’s, het in aanmerking nemen van negatieve duurzaamheidseffecten en, indien van toepassing, het bevorderen van milieu- of sociale kenmerken, en duurzaam beleggen in het investeringsbeleid.

 

SFDR beleid
Een duurzaamheidsrisico is “een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur die, als hij optreedt, een feitelijk of wezenlijk negatief effect kan hebben op de waarde van de belegging. Fondsbeheerders hanteren heldere investeringscriteria, volgt een beproefde selectiemethode voor nieuwe investeringen en maakt gebruik van vaste adviseurs. Investeringen met een hoog duurzaamheidsrisico worden op voorhand uitgesloten. Voorts is alles erop gericht om nieuwe investeringen vooraf goed te onderzoeken en na te gaan welke risico’s, waaronder duurzaamheidsrisico’s, er zijn en in te schatten in hoeverre die zijn te mitigeren. Hierbij worden ook standaard alle ESG-aspecten meegenomen.

 

Fondsbeheerders rapporteren op dit moment niet over de (mogelijke) negatieve effecten van haar investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren omdat de kosten niet opwegen tegen de veronderstelde baten. Fondsbeheerders maken daarom gebruik van de rapportage-vrijstelling (op grond van artikel 4 lid 1 sub b) voor AIFMD’s met minder dan 500 medewerkers. Voorts hebben Fondsbeheerders samen slechts een medewerker waarvoor geen apart beloningsbeleid is opgezet.