ESG en SFDR beleid

MGF en duurzaamheid
In het verwervingsproces van deelnemingen let MGF scherp op ESG-aspecten. Zo investeren we bij voorkeur alleen in ondernemingen die hechten aan duurzaamheid, medewerkers een veilige werkplek met goede arbeidsvoorwaarden bieden en een heldere aansturing hebben.

We beseffen ons terdege dat we steeds samen met onze mede-aandeelhouder(s) prioriteiten moeten stellen en dat een perfect uitgevoerd ESG-beleid soms wat langer duurt.

Lees verder voor de gedetailleerde Informatie over de  duurzaamheidsaspecten van MGF

Algemeen
Op 10 maart 2021 is de Europese verordening betreffende informatie verschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Verordening EU 2019/2088, de SFDR) in werking getreden en daar is op 1 januari 2022 de Taxonomieverordening bij gekomen. De eisen in de SFDR en de Taxonomieverordening worden nader ingekleurd door verschillende gedelegeerde verordeningen, waaronder de Gedelegeerde SFDR Verordening (Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1288).

Op grond van de SFDR zijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, zoals MGF, verplicht om beleggers via hun precontractuele informatie en via de website te informeren over de wijze waarop zij duurzaamheidsrisico’s integreren in hun beleggingsbeslissingenproces, de manier waarop zij ongunstige effecten op de duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen in hun (beleggingsbeslissingen)procedures, en over de eventuele duurzaamheids-kenmerken van de beleggingsinstelling(en) die zij aanbieden.

De Taxonomieverordening beoogt dat, onder meer, beheerders van beleggingsinstellingen aan de hand van voorgeschreven criteria bepalen of (en zo ja, in welke mate) hun economische activiteiten kwalificeren als ecologisch duurzaam in de zin van de Taxonomieverordening.

MGF is onderworpen aan de SFDR en de Taxonomieverordening. In dit document geeft MGF aan hoe zij invulling geeft aan de informatieverplichtingen voor de website zoals vereist onder de SFDR en Taxonomieverordening.

 

Definities
Onder ‘duurzaamheidsrisico’ verstaan een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance-gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.

Onder ‘duurzaamheidsfactoren’ wordt verstaan ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping.

Een ‘duurzame belegging’ in de zin van de SFDR is  een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling, zoals gemeten aan de hand van bijvoorbeeld belangrijke hulpbronnenefficiëntie-indicatoren voor het gebruik van energie, hernieuwbare energie, grondstoffen, water en land, voor de productie van afval, en broeikasgasemissies, en voor het effect op de biodiversiteit en de circulaire economie, of een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling, met name een belegging die bijdraagt aan de aanpak van ongelijkheid, of die de sociale samenhang, de sociale integratie en de arbeidsverhoudingen bevordert, of een belegging in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen, mits deze beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan die doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen, met name wat betreft goede managementstructuren, betrekkingen met hun werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.

 

Integratie van duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeslissingenproces (artikel 3 SFDR)

In het verwervingsproces van deelnemingen let MGF scherp op ESG-aspecten. Zo investeert MGF bij voorkeur alleen in ondernemingen die hechten aan duurzaamheid, medewerkers een veilige werkplek met goede arbeidsvoorwaarden bieden en een heldere aansturing hebben.

MGF beseft terdege dat steeds samen met mede-aandeelhouder(s) prioriteiten gesteld moeten worden en dat een perfect uitgevoerd ESG-beleid soms wat langer duurt.

MGF blijft echter onverminderd van mening dat ESG continu op de agenda moet staan. MGF gelooft dat de ondernemingen die serieus bezig zijn met ESG hun continuïteit verbeteren en een concurrentievoordeel kunnen opbouwen.

MGF erkent dat duurzaamheidsrisico’s een negatieve impact kunnen hebben op de waarde van de beleggingen van een MGF Fonds, hetgeen het mogelijk rendement van de participanten daarin kan beïnvloeden. Daarom houdt MGF bij de uitvoering van het beleggingsbeslissingenbeleid ten aanzien van elk MGF Fonds rekening met duurzaamheidsrisico’s. Door duurzaamheidsrisico’s in haar beleggingsbeslissingenproces te betrekken, tracht MGF de voorgenoemde negatieve impact zo goed mogelijk te voorkomen of, voor zover deze niet voorkomen kan worden, deze te beperken.

Voordat er investeringsbeslissingen worden genomen namens een MGF Fonds wordt een beleggingsbeslissingsproces doorlopen. Onderdeel van het beleggingsbeslissingsproces is dat MGF de risico’s beoordeelt die verbonden zijn aan een potentiële investerings-mogelijkheid, inclusief duurzaamheidsrisico’s.

Geïdentificeerde duurzaamheidsrisico’s worden door MGF waar nodig in aanmerking genomen bij het nemen van investeringsbeslissingen en zullen gedurende de looptijd worden gemonitord.

Voor zover MGF aan de hand van deze processen duurzaamheidsrisico’s identificeert die van materiële aard zijn, zal MGF deze aan (potentiële) investeerders in het relevante MGF Fonds bekend maken in de precontractuele informatieverstrekking met betrekking tot dat MGF Fonds (zoals een informatiememorandum).

 

Beloningsbeleid (artikel 5 SFDR)
Het beloningsbeleid van MGF stimuleert de integratie van duurzaamheidsrisico’s binnen de organisatie. Bij het nemen van beleggingsbeslissingen worden duurzaamheidsrisico’s meegenomen in verband met de risicoanalyse ten aanzien van een mogelijke investering. Het beloningsbeleid is zodanig ingericht dat niet wordt aangespoord tot het nemen van excessieve risico’s, waaronder dus ook begrepen duurzaamheidsrisico’s. 

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen (artikel 4 sub 1 SFDR)
Op grond van artikel 4, sub 1 van de SFDR, moeten beheerders van beleggingsinstellingen in beginsel aangeven dat zij de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheids-factoren in aanmerking nemen, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang, de aard en de schaal van hun activiteiten en de soorten financiële producten die zij beschikbaar stellen (het zogenoemde ‘principle adverse impact (PAI) statement’) of onderbouwd toelichten waarom zij geen PAI statement afgeven. Ook dient toegelicht te worden of en wanneer de beheerder voornemens is deze ongunstige effecten wel in aanmerking te nemen.

MGF neemt geen ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking. Vanuit een proportionaliteitsperspectief en op grond van de volgende overwegingen stelt MGF om de volgende redenen geen PAI-statement op:

  • Gezien de geringe omvang van de organisatie zou een dergelijke openbaarmaking en de daarmee verband houdende administratieve lasten niet proportioneel zijn;
  • De Investeerders in het Fonds hebben als doelstelling vermogensbehoud of vermogensgroei en hebben vooralsnog niet aangegeven belang te hechten aan een PAI-statement;
  • De eventueel toegevoegde waarde van het afgeven van een PAI-statement voor de Investeerders in een MGF Fonds, staat in geen verhouding tot de kosten, hoeveelheid tijd en aandacht die met het opstellen en bijhouden van het PAI-statement door MGF gemoeid zullen zijn; en
  • Het gebrek aan relevante en volledige data zorgt ervoor dat het afgeven van een PAI-statement niet haalbaar is.

 

Een heroverweging van het voorgaande kan onder verschillende omstandigheden aan de orde komen, bijvoorbeeld wanneer het beleggingsbeleid van MGF wordt aangepast, het opstellen van een PAI-statement aanmerkelijk minder bezwaarlijk wordt dan nu het geval is, of indien blijkt dat het merendeel van de Investeerders behoefte heeft aan een dergelijk PAI-statement.